4/ 5 هکتار سطح زیر کشت زعفران در شهرستان شازند

۴/ ۵ هکتار سطح زیر کشت زعفران در شهرستان شازند

روابط عمومی شازند ،مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شازند گفت :در سال زراعی جاری بطور متوسط ۳کیلو گرم در هکتار زعفران از سطح مزارع این شهرستان برداشت شده است .

منوچهر کریمی در گفتگو با روابط عمومی شهرستان شازند سطح زیر کشت زعفران را در شهرستان شازند را ۴/۵ هکتار دانست که پیش بینی می شود در سال زراعی آینده میزان برداشت به ۵کیلو گرم درهکتار برسد .

کریمی افزود :شرایط مناسب اقلیمی ،سازگاری ،کاهش منابع آبی عملکرد ودرآمد مناسب ،ارتقای دانش زعفران کاران وسهولت نگهداری از عوامل مهم توسعه محصول صادراتی زعفران است .

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1