گزارش تصویری بهره برداری از گلخانه‌ مدرن و مکانیزه با حضورآقازاده استاندار مرکزی به همراه مهندس بابایی درشهرستان خمین

گزارش تصویری بهره برداری از گلخانه‌ مدرن و مکانیزه گل رزبا حضورآقازاده استاندار مرکزی به همراه مهندس بابایی ...

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1