نشست كارگروه خشكسالي سرمازدگي ومخاطرات كشاورزي در سالن جلسات مديريت جهادكشاورزي محلات برگزار گرديد.

نشست كارگروه خشكسالي سرمازدگي ومخاطرات كشاورزي در سالن جلسات مديريت جهادكشاورزي محلات برگزار گرديد.
به گزارش روابط عمومي جهادكشاورزي محلات نشست كارگروه خشكسالي سرمازدگي ومخاطرات كشاورزي با حضور مدير وكارشناسان مديريت بهمراه كارشناس بانك كشاورزي ,دامپزشكي ,منابع طبيعي وآبخيزداري,هواشناسي شهرستان محلات مورخ ۹۶/۹/۸برگزار گرديد .
در اين نشست ابتدا آقاي محمودي اعلام نمود :با توجه به بحران خشكسالي كه وجود دارد بهترين شيوه براي جبران خسارت خشكسالي وسرمازدگي بيمه محصولات كشاورزي ودامي مي باشد كه اين امر مستلزم اطلاع رساني دقيق وبه موقع كشاورزان ودامداران مي باشد.
محمودي مديرجهادكشاورزي محلات گفتند كه بااستقراركارگزاربيمه درشهرستان  امربيمه با سهولت بيشتري امكان پذير مي باشد.
سپس كارشناس بانك كشاورزي گفتندجهت تمديد تسهيلات كشاورزي  با پرداخت ۲۰درصد تسهيلات قابل تمديد مي باشد.
در ادامه كارشناس هواشناسي اعلام كرد بارندگي نسبت به سال گذشته كاهش داشته وبا توجه به نقشه هاي پيش بيني شده  هواشناسي تا ۱۰روز آينده بارندگي نمي باشد.

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1