تقدير ازمدير اسبق جهاد كشاورزي شهرستان آشتيان

1

طي مراسمي از آقاي داود پور كاظمي مدير اسبق جهاد كشاورزي شهرستان آشتيان تقدير شد.

در روز شنبه ۱۸ ديماه همزمان با سال روز ولادت امام حسن عسگري  از خدمات آقاي داود پور كاظمي مدير اسبق جهاد كشاورزي شهرستان آشتيان  تقدير شد.

مسئول امور اداري و روابط عمومي شهرستان آشتيان گفت :در اين مراسم كه  به جهت ارج نهادن به همكاران بازنشسته  برگزار گرديد ، ابتدا  مدير جهاد كشاورزي ضمن خير مقدم به حاضرين در جلسه به ويژه آقاي داود پور كاظمي،از خدمات و كارهاي ارزنده ايشان در طي بيش از ۳۰سال در پست هاي رييس  اداره عمران جهاد سازندگي،معاونت و مديريت  شهرستان  تقدير وتشكر نمود.

در ادامه آقاي پور كاظمي نيز متقابلا"از مدير و ساير همكاران حاضر در جلسه  تقدير وتشكر كردند.

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1