اولين نشست تخصصي و كرد همايي علمي احداث باغبات ديم در اراضي شيبدار

اولين نشست تخصصي و كرد همايي علمي احداث باغبات ديم در اراضي شيبداردر تاريخ ۵/۱۰/۹۶ در محل مركز رشد و فناوي هاي كشاورزي استان مركزي برگزار گردید در اين همايش  ۵۰ نفر از كارشناسان ومجريان طرح احداث باغ ديم در اراضي شيبدار و باغداران پيشرو از سراسر استان حضور داشته و آقاي دكتر پير خضري محقق و عضو هيات علمي موسسه تحقيقات علوم باغباني كشور آخرين يافته هاي علمي و دستاورد هاي مربوطه را براي شركت كنندگان تبيين و تشريح نمود.

 

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1