اجرای مرحله دوم طرح پهنه بندی ستاد نظام نوین ترویج کشاورزی و منابع طبیعی در استان مرکزی .

مرحله دوم طرح پهنه بندی ستاد نظام نوین ترویج کشاورزی و منابع طبیعی در استان مرکزی در حال اجرا می باشد.

مدیر هماهنگی ترویج سازمان جهاد کشاورزی دراولین نشست ستاد نظام نوین ترویج کشاورزی و منابع طبیعی گفت: اجرای طرح نظام نوین در استان مرکزی از شهریور ماه ۱۳۹۵ شروع شده که در مرحله اول طرح با ساماندهی مراکز جهاد کشاورزی در یک مرکز (میلاجرد) بعنوان پایلوت اجرا شد که در صورت تامین اعتبار در سایر مراکز اقدام خواهد شد.

 

هاشمی افزود:  در مرحله دوم طرح پهنه بندی اجرا گردید که کل عرصه های مراکز جهاد کشاورزی به ۱۱۲ پهنه تقسیم و برای هر پهنه یک کارشناس تعیین شد.

وی ملاک پهنه بندی ها را بر اساس دستور العمل های طرح نظام نوین شامل: تعداد بهره بردار، سطح و تنوع محصول تولیدی و مختصات و موقعیت جغرافیایی معرفی کرد.

ایشان افزودند: در بخش مدیریت دانش طرح نیز کارشناسان معین شهرستان و محققین معین برای هر مرکز در نظر گرفته شده است که از کارشناسان پهنه ها پشتیبانی خواهند نمود.

 

ریئس اداره پشتیبانی شبکه ترویج خاطر نشان کرد: با اجرای طرح نظام نوین ترویج دسترسی آسان تر و دقیقتر به آمارهای بخش کشاورزی خواهد شد.

یارمحمدی گفت: استان مرکزی ۱۲ شهرستان ۳۳ شهر و ۲۹ مرکز جهاد کشاورزی مجازی و تعداد ۶۶۴۹۰  نفر از بهره برداران و  ۲۵۷۱۲  بهره برداران زراعی و تعداد ۱۱۰۵۰  بهره برداران باغی ،تعداد  ۲۹۵   قطعه گلخانه و ۱۱۱ مزاع آبزی پروری در سامانه پهنه بندی و مدیریت داده های کشاورزی استان مرکزی ثبت شد که با ثبت کامل واحدهای بهره برداری در سامانه توان برنامه ریزی و نیازهای بهره برداران سریعتر و دقیقتر  برای مسئولان مهیا میکند.

پيوندها

سامدبازرسيپورتال مردمسازمان تحقیقاتآبياري نوينسامانه رسیدگی به شکایاتبيمه تكميلي1